Liniski algoritmi – zadaci za vežbu

 

 1. Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. Nacrtati algoritam.
 2. Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km.. Nacrtati algoritam.
 3. U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. Nacrtati algoritam.
 4. Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). Nacrtati algoritam.
 5. Nacrtati algoritam za računanje godina starosti. Nacrtati algoritam.
 6. Koliko treba dodati primese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. Nacrtati algoritam.
  Geometrija i trigonometrija
 7. Za poznati r naći O i P kruga. Nacrtati algoritam.
 8. Izračunati sumu kubova 3 učitana broja. Nacrtati algoritam.
 9. Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. Nacrtati algoritam.
 10. Učitati katete pravouglog trougla. Izračunati površinu i hipotenuzu. Nacrtati algoritam.
 11. Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). Nacrtati algoritam.
 12. Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost. Nacrtati algoritam.
  Pretvaranja
 13. Učitati časove, minute i sekunde. Ispisati koliko je to sekundi. Nacrtati algoritam.
 14. Nacrtati algoritam za pretvaranje dolara u evre. Nacrtati algoritam.
 15. Nacrtati algoritam za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). Nacrtati algoritam.
 16. Nacrtati algoritam za pretvaranje km/h u m/s. Nacrtati algoritam.
 17. Nacrtati algoritam kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. Nacrtati algoritam.
  Aritmetička sredina
 18. Naći aritmetičku sredinu tri broja. Nacrtati algoritam.
 19. Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati obim i dijagonalu. Nacrtati algoritam.
 20. Učitati 2 broja. Izračunati koren aritmetičke sredine njihovih apsoltnih vrednosti. Nacrtati algoritam.
 21. Učitati 4 broja. Izračunati koren aritmetičke sredine njihovih apsoltnih vrednosti. Nacrtati algoritam.

 

Advertisements